แจ้งโรงเรียนในสังกัด

แจ้งโรงเรียนในสังกัด  วันที่ 9  พฤษภาคม 2560 ให้ครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินมาทำสัญญา  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น.  ณ  ห้องสุพรรณิการ์  ชั้น 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1