กาญจนบุรี เขต ๔ ศึกษาดูงาน

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ จำนวน ๗๐ คน ซึ่งได้มาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ในด้านการจัดภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมทั้งได้บรรยายให้คำแนะนำด้านการจัดการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แก่ผู้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1