การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 9 เดือน

ด้วย เว็ปไซต์ http://www.vitheebuddha.com/main.php โรงเรียนวิถีพุทธ ได้เปิดให้โรงเรียนในสังกัด เข้าไปประเมินตนเองในเว็ปไซต์นี้ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 15 มิถุนายน 2560 และ สพป.สระแก้ว เขต 1 จะรับรองภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผลตัวชี้วัดที่ 8 (ARS) 1-10 กรกฎาคม 2560

จึงให้โรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 หลังจากนั้นเว็ปไซต์จะปิด ไม่สามารถเข้าได้

หากสงสัยประการใด สอบถาม ศน.วีรศักดิ์  มลิจาร  081 864 7350

ติดต่อ สพป.สก.1