ขอเชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรับรางวัลประกาศเกียรติคุณและโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.scisoc.or.th ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ สอบถามโทร ๐๒ – ๒๘๘ ๕๗๗๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1