ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้บริหารโรงเรียน สมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณพระนามาภิไธยย่อ “สธ” เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.saat2016.com/ และส่งผลงานไปที่ นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต เลขที่ ๒๙๑/๑ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สอบถามโทร ๐๒-๒๘๑ ๒๑๕๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา