ขอเชิญสมัครเข้าร่วมค่ายข้าว ปี ๒๕๖๐

มูลนิธิข้าวไทย ขอเชิญผู้ประกอบอาชีพทำนา สมัครเข้าร่วมค่ายข้าว ปี ๒๕๖๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง สามารถจรรโลงอาชีพชาวนาไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างยยั่งยืน ผู้สนใจสามารถสมัคร ได้ที่ www.thairice.org โทร ๐๒-๙๔๒๗๖๒๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1