การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และโครงการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ในส่วนของโครงการปรับปรุงกิจกรรมยกเลิกขั้นตอนกระบวนการด้านระบบงานสารบรรณโดยให้สถานศึกษาในสังกัด ยกเลิกขั้นตอนการบันทึกรายการลงเล่มทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือ เนื่องจากระบบการรับ-ส่งหนังสือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับระบบ Manual ทำให้ขั้นตอนในการทำงานมีความซ้ำซ้อน สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรของทางราชการ  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)  กำหนดระยะเวลาเดือนเมษายน – กันยายน 2560 และรายงานมายังกลุ่มอำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

ติดต่อ สพป.สก.1