ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ๒๐ ศูนย์ ทั่วประเทศจำนวน ๒๕๐ ศูนย์
๒. ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และหน่วยการเรียนปัญญาภิวัฒน์ ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.pim.ac.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา