ศธจ.สระแก้ว ออกเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนสระแก้ว

วันที่ ๒๒ – ๒๓เมษายน ๒๕๖๐ นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (สนามสอบที่ ๒) ณ โรงเรียนสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ โดยมีข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดสอบ  ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเคร่งครัดและมีระเบียบวินัย  เพื่อให้การดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และบริสุทธิ์ยุติธรรม พร้อมทั้งป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันทุกรูปแบบ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1