การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต)รุ่น 3

IMG_0004

IMG_0005

สพฐ.กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 พ.ค.-9 ก.ย.2560 ณ สถาบันพระปกเกล้า เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนสุจริต ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และสนใจสมัครเข้ารับการอบรม ส่งใบสมัคร ถึง สพฐ.ภายใน 26 เมษายน 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ติดต่อ สพป.สก.1