ประชาสัมพันธ์การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2560

ตามที่ได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี  (หนังสือที่ ศธ 04153/ว 828 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560) นั้น  หากโรงเรียนที่มีความประสงค์ส่งกองลูกเสือเข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวฯ ขอให้ส่งแบบตอบรับ  ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560  แบบตอบรับ

ติดต่อเรา