อนุมัติแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13)

โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับเอกสารอนุุมัติแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ลส.13) ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  1. โรงเรียนบ้านธารนพเก้า
  2. โรงเรียนวัดพวงนิมิต
  3. โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์
  4. โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต
  5. โรงเรียนบ้านสี่แยก
  6. โรงเรียนบ้านเขาข่า
  7. โรงเรียนบ้าหนองเตียน
ติดต่อ สพป.สก.1