การนำเข้าข้อมูลกำลังพล ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว448 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนนำเข้าข้อมูลกำลังพลฯ ทางระบบ nispa

หากโรงเรียนใดยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ดำเนินการภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 เพื่อจะได้ออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

scan0051

ติดต่อเรา