การจ้างพนักงานราชการปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม แก้ไข

สัญญาจ้างพนักงานราชการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)ของหนังสือ สพป.สก.เขต1 ที่ ศธ04153/ว1016 ลว. 11 เม.ย.2560

ไฟล์ชื่อ 1111 คือหนังสือการจ้างพนักงานราชการ
ไฟล์ชื่อ 2222 คือสัญญาจ้างพนักงานราชการ

1111

2222

ติดต่อเรา