การทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE Online

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธู 04153/ว 873 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560 แจ้งให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ลงทะเบียนการทดสอบใหม่นั้น ขณะนี้ มีครูผู้สอนยังไม่ได้ลงทะเบียน ขอให้ท่านลงทะเบียนในระบบใหม่ด้วย
no

ติดต่อเรา