เชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำ(เพิ่มเติม)

ตามที่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว ร่วมกับ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้่างสรรค์ผลงานสีน้ำ” ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว นั้น

ทางคณะผู้จัดงานแจ้งว่า ได้ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ได้จัดที่พักไว้ให้ มีอาหารบริการ 3 มื้อ ทั้ง 2 วัน และมีอุปกรณ์แจกให้ผู้ที่เข้าอบรม ให้ครู ผู้ที่สนใจรีบส่งใบสมัครด่วน

ติดต่อ สพป.สก.1