ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด มหาชน ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ สมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูสอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างสรรค์ผลการจัดการเรียนการสอนดีเด่น ก่อให้เกิดแก่เยาวชนของชาติและการศึกษาไทย ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลและเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ผู้สนใจรายละเอียดสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.scisoc.or.th หรือ [email protected] สอบถามโทร ๐๒ – ๒๘๘ ๕๗๗๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา