ขอเชิญร่วมส่งผลงานการจัดทำสื่อเพื่อป้องกันการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมส่งผลงานการจัดทำสื่อเพื่อป้องกันการทุจริตในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณาและภาพยนตร์สั้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตนั้นเป็นการทำลายชาติ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๕๒๘๔๙๑๒ หรือ ๐๘๑ ๓๐๐ ๑๒๐๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา