ขอเชิญดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ Smart Education

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ Smart Education เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๖๔) และการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจสามารถดาวน์โหลด สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ Smart Education ได้ที่ http://pr-obec.blogspot.com/p/smart-education.html

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1