ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ในโครงการ “น้ำใจ ช่วยไต เพื่อคนไทย มีสุขภาพชีวิตที่ดี”

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ในโครงการ “น้ำใจ ช่วยไต เพื่อคนไทย มีสุขภาพชีวิตที่ดี” ร่วมกับมูลนิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว เพื่อสมทบทุน กองทุนผู้ป่วยล้างไตในมูลนิธิฯ ผู้มีจิตอันเป็นกุศลสามารถบริจาคเงินผ่านบัญชีมูลนิธิ ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพร.สระแก้ว – กองทุนผู้ป่วยล้างไตในมูลนิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว” ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ ๒๓๖ – ๐ – ๔๖๓๗๐ – ๔ หรือบริจาคโดยตรงได้ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา