กตปน.ออกประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ( กตปน.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการฯ กตปน. ได้ออกตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดฯ เพื่อติดตามและให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนตามนโยนบายของรัฐบาลและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  โดยคณะกรรมการฯ แบ่งออกเป็น ๑๘ สาย โดยมี นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ รอง ศธจ.สระแก้ว ) และนายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วย ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นประธานแต่ละสาย และมีศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ กตปน. ร่วมออกประเมินในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

(ชมคลิป)https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=261847157598181&id=100013186956728

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา