แจ้งเปลี่ยนสถานที่การอบรมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในระดับประถมศึกษา

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 840 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้แจ้งเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในระดับประถมศึกษา โดยให้โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อโรงเรียนดังแนบส่งครูที่เคยอบรมครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 22 – 23 มกราคม 2560 ให้เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2560 โดยเปลี่ยนสถานที่การอบรมจากหอประชุมบุนนาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นห้องคุรุธรรมจารุ โรงเรียนสระแก้ว

ข้อสังเกตุ ครูที่เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาเท่านั้น

Scan220360.1

ติดต่อ สพป.สก.1