โครงการครูแดร์

โครงการ D.A.R.E.  เป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล

ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม

มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกัน ยาเสพติด

นักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียนบ้านลุงพลู  

   ได้เข้าร่วมโครงการ ครูตำรวจ D.A.R.E.

**********

*********************************

ติดต่อ สพป.สก.1