ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบูรณาการการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560    เพื่อทราบ

1.

2.

3.