ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

ผอ.อรฤทัย  พงษ์สนิท คณะครูและผู้ปกครอง

ร่วมกันจัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และ ประถมศึกษาปีที่ 6

ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

17 มีนาคม 2560

ติดต่อเรา