โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก ประเมินผลครูผู้ช่วย

ผอ.อรฤทัย   พงษ์สนิท และคณะกรรมการประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย  ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติของ นางสาวสุณิสา   วิเศษสิทธิ์  ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

ติดต่อเรา