ประเมินภายใน ปีการศึกษา 2559

การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

                                                                คณะกรรมการ     1.    ผอ. ชาญชัย      ยืนยง

                                                                                                   2.    ผอ.กนกวรรณ   รอดคง

                                                                                                   3.   ศน. นิธิวดี  ป่าหวาย

ณ โรงเรียนบ้านลุงพลู

เมื่อวันพฤหัสบดี   ที่ 16  มีนาคม   2560

************

***********

ติดต่อเรา