ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  ( กศจ.สระแก้ว) ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายสมชัย อมรวัฒนะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา