การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำ(เพิ่มเติม)

ตามที่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว ร่วมกับ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้่างสรรค์ผลงานสีน้ำ” ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว นั้น

ทางคณะผู้จัดงานแจ้งว่า ในวันที่่ 1 เมษายน 2560 ได้จัดที่พักไว้ให้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทางกลับ และมีอาหารบริการ 3 มื้อ ทั้ง 2 วัน

ให้ครู ผู้ที่สนใจรีบส่งใบสมัครด่วน (ตามจำนวนที่กำหนดให้ครูอาจารย์ผู้สอนศิลปศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาด้านสาขาวิชาอื่น ๆ จากโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 35 ท่าน)

ติดต่อเรา