โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อบุตรหลานข้าราชการ

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหรือผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่ ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังนี้
๑. ระดับประประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาธุรกิจการค้าปลีก ในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ๒๐ ศูนย์ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร จำนวน ๒๕๐ ทุน
๒. ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจการค้าใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และหน่วยงานการเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศ ตลอดหลักสูตร จำนวน ๑๐๐ ทุน
โดยผู้ที่จบการศึกษามาแล้วจะมีงานทำ แน่นอน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ โทร ๐๖๓ – ๒๔๖ ๖๒๔๑ , ๐๒ – ๘๓๕ ๒๕๕๕ ต่อ ๓๕๗๔ ภายในวันที่ ๓ๆ มีนาคม ๒๕๖๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา