โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

 ผอ.อรฤทัย  พงษ์สนิท และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองปักหลัก

รับการตรวจประเมินคุณภาพสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากคณะกรรมการประเมิน

 ผอ.อำนวย  แกมนิล ประธานการตรวจ  ผอ.สนั่น  มณีสิงห์ กรรมการ และ ศน.ณัฐวรา เอกฉัตร  กรรมการ  

โดยมี ผอ.ประสิทธิ์ พรมสร ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิง และ ผอ.โรงเรียนในเครือข่ายฯ ร่วมให้กำลังใจ

วันที่ 14 มีนาคม 2560

 

 

 

ติดต่อเรา