การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม วันที่ 14 มีนาคม 2560

การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

   คณะกรรมการ     1. นางสาวฐิติพร   ภู่มณี     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

                     2. นายทวีศักดิ์   พึ่งบัว      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

                    3. นางบุญตา  ศรีวรวิบูลย์   ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต1

ณ ห้องประชุม

วันที่ 14 มีนาคม 2560

ติดต่อ สพป.สก.1