การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลงานสีน้ำ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มศว ร่วมกับ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้่างสรรค์ผลงานสีน้ำ” ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญครูอาจารย์ผู้สอนศิลปศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษาด้านสาขาวิชาอื่น ๆ จากโรงเรียนในสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 35 ท่าน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวตามวันเวลาและสถานที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ส่งแบบตอบรับกลับไปที่สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ภายในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2560  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวธนัญญา  กลมเกลียว โทร./โทรสาร 022612096 Email : [email protected]

Scan130360.2

ติดต่อเรา