แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดวาดภาพระบายสีและประกวดดนตรีโฟล์คซอง

ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีและประกวดดนตรีโฟล์คซอง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป พิธีเปิดโดย นายไสว  สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมนี้ได้แนบประกาศมาด้วยแล้ว

Scan130360.1

ติดต่อเรา