สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จะสำรวจครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้ารับการพัฒนาระหว่างปิดภาคเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา จึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนสำรวจครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ทุกคนในลิงค์  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lgjSxvV7gEDUnT7K5a9x5HwVS8t2yDg5YzRC-BdMkTA/edit?usp=sharing ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560

ติดต่อเรา