เข้าค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนบ้านลุงพลูนำโดย ท่าน ผอ.บุญส่ง  แสงเทพ  นำคณะครู และนักเรียน เข้าร่วม

โครงการปฏิบัติธรรมสู่เยาวชน เทิดพระเกียรติ  ต้านยาเสพติด

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี่ฆ้องฉลองราชย์ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ณ วัดบ้านด่าน

เมื่อวันที่ ๘- ๑๐  มีนาคม ๒๕๖๐

ต. โคกปี่ฆ้อง  อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว

ได้รับการสนับสนุนโดย   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง

สำนักงานพุทธศาสนา จังหวัดสระแก้ว

************** 

 

*********

ติดต่อเรา