ประชุม อกศจ.สระแก้ว

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) และนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาาร ผอ.สกสค.จังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา