ประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ณ อาคาร2 วันที่ 9 มีนาคม 2560

การประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล 2 เรียนจบหลักสูตร

                                               คณะกรรมการประเมิน

                                                  1.  นางสิรินาถ  บุญน้อม  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

                                                 2. นางอ้อมใจ  สุปัตติ  ครุชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหน้าสถานี

ณ อาคาร 2

วันที่ 9 มีนาคม 2560

ติดต่อเรา