ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559

โดย นายกล่ำ  หาโกสีห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับมะนาว

นางมณี  มั่งคั่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเพลิง

           นางสาวปราณี  คงพิกุล  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม    

วันที่  9  มีนาคม  2560

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา