รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 9 มีนาคม 2560  โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพดังนี้

1.  นายชาญชัย         ยืนยง           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

2. นางกนกวรรณ      รอดคง         ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

3. นางนิธิวดี             ป่าหวาย       ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา