การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ เรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ที่กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย และเห็นชอบให้เป็นวันหยุดราชการ   รายละเอียด  ตามแนบ
 

ติดต่อเรา