การตรวจข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559

แจ้งคณะกรรมการตรวจข้อสอบข้อเขียน NT ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมบรรณสาร ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. นำแบบขออนุญาตไปราชการโดยให้ ผอ.โรงเรียนลงลายมือชื่ออนุญาตมาด้วย

Scan080360.1

ติดต่อเรา