นำเสนอผลงานTO BE NUMBER ONE

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เข้าข้าราชการและนักเรียนในสังกัดร่วมนำเสนอการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ ๑ ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา