การส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อคัดสรรรางวัล “1 โรงเรียน 1 ครู 1 นวัตกรรม” เครือข่ายสระแก้ว

แจ้งโรงเรียนในเครือข่ายสระแก้ว (8 โรงเรียน) ที่สนใจส่งผลงาน
เข้าประกวดเพื่อคัดสรรรางวัล “1 โรงเรียน 1 ครู 1 นวัตกรรม
โดยสามารถดูรายละเอียดและเกณฑ์ ได้ตามหนังสือ สพป.สก.1
ที่ ศธ 04153/ว 2092 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2557
โรงเรียนในเครือข่ายที่สนใจสามารถส่งผลงานพร้อมเอกสารประกอบ
ได้ที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
ภายในเวลา 16.30 น.

หมายเหตุ รายชื่อโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสระแก้ว
1.ร.ร.อนุบาลวัดสระแก้ว
2.ร.ร.บ้านเนินสะอาด
3.ร.ร.บ้านสี่แยก
4.ร.ร.บ้านคลองหมี
5.ร.ร.ดาราสมุทรสระแก้ว
6.ร.ร.อนุบาลบ้านจันทร์
7.ร.ร.อนุบาลจิตละมุน
8.ร.ร.ชุมชนพัฒนา
ตามประกาศ สพป.สก.1 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557

ติดต่อ สพป.สก.1