ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธาน ในการนี้ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวเนาวรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก ได้นำเสนอนวัตกรรมการฝึกอ่านเขียนที่สามารถทำให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา อ่านหนังสือออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชม ทั้งนี้ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ โรงเรียนบ้านซับมะนาว ซึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ประจำปี ๒๕๙๙ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในครั้งนี้ด้วย

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา