ลูกเสือ เดินทางไกล

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมฐานลูกเสือ
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ติดต่อเรา