แบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการ คณะที่ 10 ประเมินกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า จำนวน 10 โรงเรียน

ประกอบด้วย

  1. นายพีระพงศ์  ไชยทองศรี  รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1
  2. นายประสิทธิ์  พรมศร  ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
  3. นางรองรัตน์  ศิริ  ศึกษานิเทศ สพป.สระแก้ว เขต 1

ขอเปลี่ยนแปลงวันประเมิน ดังนี้

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 20 มีนาคม 2560

บ้านหนองกะทะ

บ้านคลองนางงาม

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 21 มีนาคม 2560

บ้านเขาดิน

บ้านเขาน้อยสามัคคี

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 22 มีนาคม 2560

บ้านคลองเจริญ

สุภวิทย์

บ้านคลองธรรมชาติ

วันที่ 17 มีนาคม 2560 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 23 มีนาคม 2560

บ้านหนองหว้า

บ้านธารนพเก้า

บ้านซับมะนาว

ติดต่อเรา