กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปี2559

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม  ปีการศึกษา 2559

ลูกเสือ – เนตรนารี  ชั้น ป.6    โรงเรียนบ้านลุงพลู

เมื่อวันที่ 23 – 25  กุมภาพันธ์  2560

ณ   ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศิริราชอนุสรณ์

***********

                

 

 

 

ติดต่อเรา