แจ้งให้ทราบเรื่องการจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ

กลุ่มการเงินฯ ขอเรียนเพื่อให้เข้าใจทั่วกันว่าขณะนี้การจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน ในแต่ละเดือนจะโอนแยกจากเงินเดือนและจะไม่แสดงรายการในสลิปแบบ 2 ที่ให้ไปในบล็อกทุกเดือน

เพราะ เงินเดือน จะเป็นการโอนโดยตรงจากกรมบัญชีกลาง

สำหรับ ค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล และค่าเช่าบ้าน ที่ท่านส่งหนังสือมาเบิกจะโอนเข้าบัญชีต่างหาก

โดย เขต จะเป็นผู้โอนให้เอง ในวันที่ได้รับเงินเดือน(ประมาณ) ในวันนั้นขอให้ท่านตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีด้วยค่ะ

*ส่วนการเบิกสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับเป็นเงินสดในวันพุธนั้น สามารถนำงบหน้าและเอกสารมาเบิกได้ปกติ

ในทุกวันพุธ    โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 15.00 น. เท่านั้นค่ะ

หากมีข้อสงสัยติดต่อ 037-425465 / 085-2827779

ติดต่อเรา