โรงเรียนที่ยังไม่มารับแบบพิมพ์ปพ.

รับได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  1. บ้านคลองหาด
  2. บ้านเขาเลื่อม
  3. บ้านนาดี
  4. บ้านคลองปลาโด
  5. บ้านเนินสวนอ้อย
  6. บ้านคลองอุดม
  7. อนุบาลวังสมบูรณ์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา